ISLAMSKE NAUKE

Islamske nauke

Akida ili akaid je islamska nauka koja se bavi islamskim vjerovanjem tj. imanskim ruknovima/šartovima.
Fikh je islamska nauka koja se bavi islamskim pravom a to uključuje nasljedno pravo, bračno pravo, propis trgovine i ostala pitanja kao i vjerski obredi tj. islamski ruknovi/šartovi osim kelime i šehadeta koji ulazi u akidu.
Hadis je islamska nauka koja se bavi razumjevanjem govora Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
Ahlak ili edeb je islamska nauka koja se bavi moralom, lijepim i odgojenim ponašanjem.
Sira je islamska nauka koja se bavi proučavanjem biografije Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
Tefsir je islamska nauka koja se bavi tumačenjem Kur’ana.