POVEZANOST ISLAMSKIH NAUKA SA PITANJIMA VJERE -(islamskim smjernicama)

Islamske nauke su razvile kako bi nam olakšale razumijevanje i izučavanje vjere. U nastavku ovoga teksta ćemo pobrojati islamske nauke i kazat ćemo koji je to predmet njihovog proučavanja:

  • Akida ili akaid je islamska nauka koja se bavi islamskim vjerovanjem tj. imanskim ruknovima/šartovima.
  • Fikh je islamska nauka koja se bavi islamskim pravom a to uključuje nasljedno pravo, bračno pravo, propis trgovine i ostala pitanja kao i vjerski obredi tj. islamski ruknovi/šartovi osim kelime i šehadeta koji ulazi u akidu.
  • Hadis je islamska nauka koja se bavi razumjevanjem govora Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. 
  • Ahlak ili edeb je islamska nauka koja se bavi moralom, lijepim i odgojenim ponašanjem.
  • Sira je islamska nauka koja se bavi proučavanjem biografije Allahovog Poslanika, sallallahu  alejhi ve sellem.
  • Tefsir je islamska nauka koja se bavi tumačenjem Kur’ana.

 Tabelarni prikaz: 

Povezanost islamskih nauka i pitanja vjere

 (islamskih smjernica)

U nastavku ovoga teksta pokazati ćemo povezanost islamskih nauka i navedenih pitanja koja smo izučavati u poglavlja Islamskih smjernica tj. pitanja vjere koja su spomenuta u hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Tabelarni prikaz 1.:

Tri pitanja vjere:Islamske nauke koje obuhvaćaju pitanja:
Gospodar Allah (Allahov govor Kur’an)ahlak, tefsir 
Vjera islam (islam, iman, ihsan)akida, fikh
Allahov Poslanik Muhammed s.a.v.s (sunnet praktična primjena hadisa) ahlak, hadis, sira

Kratko objašnjenje tabele 1.: 

Ahlak ili moral Allahovog Poslanika jeste Kur’an [*] i navedenu nauku vežemo za prvo i treće pitanje iz tabele  jer time slijedimo Allahovog Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem tj. sunnet i Kur’an. Tefsir je tumač Kur’an i nauku vežemo za prvo pitanje iz tabele  tj. Allahov govor Kur’an. Ranije smo kazali da je akida  nauka koja se bavi islamskim vjerovanjem tj. imanskim ruknovima i tu nauku vežemo za drugo pitanje iz tabele tj. pitanje vjere a isto tako i fikh islamska nauka  koja se bavi vjerskim obredima tj. islamskim ruknovima (pitanjima vjere), dok hadis i sira vežu se za treće pitanje iz tabele tj. za Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Tabelarni prikaz: 2.

Objašnjenje Izvora islama Kur’ana i sunneta (hadisa) –  (islamski učenjaci)akida , fikh, hadis, ahlak, sira i  tefsir.

Kratko objašnjenje tabele/ 2.

Prosječnom (običnom) muslimanu i muslimanki može da bude zbunjujuće kojoj nauci pripadaju sljedeća pitanja: kupoprodaja (trgovina), bračno pravo, hidžab žene muslimanke, i ostala svakodnevna pitanja i iz naše svakodnevnice i odgovor jeste jednostavan pripadaju Kur’anu i sunnetu (hadisu).  Drugim riječima, ne treba se zamarati kojoj islamskoj nauci pripadaju pitanja iz naše svakodnevnice već je dovoljno slijedit Kur’an i sunnet (hadis) i kao što smo ranije kazali islamske nauke su razvile kako bi nam olakšale razumijevanje i izučavanje vjere jer svim islamskim naukama se bave učeni a nastale su i razvile se iz Kur’ana i sunneta (hadisa).

Priredila: Mirela Turulja – Jašarević

Bilješke:

 [*] Upitana je Aiša, radijallahu anha, kakav moral bio Allahovog Poslanika, pa je rekla: “Njegov moral (ahlak) je bio Kur’an.” (Muslim,746)

Muslim b. el – Hadždžadž el Kušejri, Muslimova zbirka hadisa s komentarom, knjiga II. Islamski pedagoški Univezitet u Zenici, Cenar za proučavanje orijentalne civilizacije i kulture, Zenica – N. Pazar, 2015 , vidjeti na str. 463.