KUR'AN

Kur’an je Allahov govor koji je objavljen na arapskom jeziku i to preko meleka Džibrila Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, a nakon toga i cijelom čovječanstvu. “I Kur’an je, sigurno, objava Gospodara svjetova; donosi ga povjerljivi Džibril na srce tvoje, da opominješ na jasnom arapskom jeziku;” (Eš-Šu’ara, 192–195)  

Kur'an je objavljivan postepeno dvadeset i tri godine da bi srca postepeno primila poruku islama  i to trinaest godina u Mekki a deset u Medini i to je razlog što se sure dijele na mekanske i medinske.  [1]

Mekanski sura ima 86, a medinskih 28, tako da ukupan broj sura jeste 114. [2]  Najduža sura u Kur’anu jeste E-Bekara koja ima 286 ajeta,  a najkraća sura jeste El-Kesver koja ima samo  3 ajeta. [3]

Kur’an jedino vodi ispravnome putu. “Ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu,…” (El-Isra, 9) 

S obzirom da nas je Allah stvorio da Mu ibadet činimo, da Ga obožavamo, dao nam je i upustvo za korištenje života. tj. Kur’an  “Ova Knjiga  [3]  , u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali;” (Al-Bekare,2)

Za svaki proučeni / pročitan harf (slovo)  [4]   iz Kur’ana imat ćemo nagradu. Ibn Mesud, radijallahu anuhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko prouči jedan harf iz Allahove knjige, imat će jedno dobro djelo, a dobro se djelo desetostruko uvećava. Ne kažem da je elif-lam-mim jedan harf, već je elif harf, i lam harf a i mim je harf.” (Tirmizi,2910)  

Kur'an će doći na Sudnji dan kao zagovornik za one koji su ga učili. Ebu Umama, radijallahu anuhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: “Učite Kur'an jer će on doći na Sudnji dan kao zagovornik za one koji su ga učili.” (Muslim, 804.)

Ipak, nakon uloženoga truda i napora ako nismo vješti učači Kur’ana a ne zbog nemara već zbog teškoće takvi će imati dvostruku nagradu za trud.  Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onaj ko vješto uči Kur'an, biti će u društvu sa plemenitim i dobrostivim izaslanicima – melekima,  a onaj ko ga bude učio zamuckujući i to učenje mu bude predstavljalo poteškoću  i napor, imat će dvostruku nagradu”.    ( Buhari 4937. i Muslim 798.)

Također, potrudimo se, učiti, pamtiti, hifz Kur’ana i svako prema svojim mogućnostima. Činjenica je da nećemo svi postati hafizi Kur’ana ali ono što možemo jeste naučiti nekoliko kraćih kur’anskih sura uz obnovu i provjeru onih sura koji već znamo napamet. 

Ebu Musa, radijallahu anuhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao:  “Redovo ponavljajte ovaj Kur’an i brinite sa o njemu,jer, tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša , on se uistinu gubi i zaboravlja brže nego što se deva oslobodi sveze kojom je sputana.” (Buhari 5033. Muslim 791.)

Kur’an je preveden na svim svijetskim jezicima i samo je izvorni (orginal) na arapskome jeziku. Pa, tako, čak i na bosanskome jeziku postoji nekoliko prijevoda značenja Kur’ana, što znači da isti ajet u različitm prijevodima  može da sadrži različite riječi ali isti je kontekst, na isto upućuje , aludira. Čitajmo prijevod značenja Kur’ana, kako bi razumijeli  Kur'an i kako bi razmišljali o porukama Kur’ana jer ne poznajemo arapski jezik. “Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci! ” (Muhammed, 24) 

Slušajmo kur’an audio-video putem cd ili web portala, ako nismo mogućnosti uživo prisustvovati druženjima (halkama Kur’ana) gdje se uči / čita Kur’an. Vjerovatno, ne razumijemo arapski jezik ali naša srca razumiju Kur’an jer to nije običan govor već govor Gospodara svih svijetova. Moguće je preslušati audio Kur’an kompletno, ukoliko određena sura traje dugo  vremenski  poput sure El-Bekare slušati ćemo je u prekidima sa premotavanjem. Npr. slušamo suru  El-Bekare 20 min. i sljedeći put nastavimo od 18 min. dok od 23 min. nećemo nastavljati jer bi propustili 3 min. slušanja učenja Kur’ana.  “A kad se uči Kur’an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani.” (El-A’raf, 204) Slušajmo Kur'an u svakodnevnim situacijama. Npr. putnik može da sluša Kur’an dok vozi automobil na putovanju ili domaćica dok čisti dom (kuću, stan). 

Bilješke:

 [1] Vidjeti: Sead Kumro, Proljeće srca moga, upoznaj džuzeve Kur’ana, izdavač: Sead Kumro, Goražde, 2020. str. 5 

 [2]  Isto str. 5. 

 [3]  Isto. str. 6. 

 [4]  Ova Knjiga tj. Ovaj Kur’an.

 [5]   Sufara je kur'ansko pismo (slova, harfovi) koje trebamo savladati prije učenja / čitanja Kur’ana.