ISLAMSKE SMJERNICE (četiri smjernice)

Uvod

Čovjek  kad umre u kaburu će mu biti postavljena pitanja od strane dva meleka. 

Vjernici  odgovaraju na tri kaburska pitanja na sljedeći  način:

 • Ko ti je Gospodar? Moj Gospodar je Allah. 
 • Koja ti je Vjera? Moja vjera je islam.
 • Ko ti je Poslanik, tj. koji vam je čovjek poslan?  Moj Poslanik je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.

Nakon ova tri pitanja biti će pitan:

 •  i kako si saznao tj. kakvo ti djelo (znanje)? Odgovorit će:  “Čitao sam Allahovu knjigu i vjerova u ono što piše.” 

Također, da spomenemo da nevjernici i licimjeri odgovaraju na kaburska pitanja na sljedeći način:

 • Ko ti je Gospodar? Ah, Ah, ne znam (čuo sam narod je nešto govorio)
 • Koja ti je Vjera? Ah, Ah, ne znam
 • Ko ti je Poslanik, tj. koji vam je čovjek poslan?  Ah, Ah, ne znam

Za nevjernike i licimjere nakon ova tri pitanja ne spominje se u hadisu ovaj dodatak:

 • i kako si saznao tj. kakvo ti djelo (znanje)? 

Vjerovatno razlog zašto se ne spominje ovaj dodatak u hadisu jeste  jer za nevjeru (nevjerstvo u Allaha) nisu potrebni dokazi i izvori.  

I ova pitanja su poznata kao “tri kaburska pitanja”.   [1]

Islamske smjernice

 •  Prva smjernica – Spoznaj Gospodara. 
 • Druga smjernica – Spoznaj vjeru.
 • Treća  smjernica – Spoznaj Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. 
 • Četvrta smjernica  – Spoznaj izvore vjere islam.

Prva smjernica 

Spoznaj Gospodara

Naš Gospodar je Uzvišeni Allah. “Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo” (El-Fatiha,1) 

 • Saznaj više i detaljnije  o Allahu našem Gospodaru, bilo to putem literature ili putem predavanja islamskih učenjaka.

Druga smjernica 

Spoznaj vjeru

Islam je jedina ispravna vjera kod Allaha. “Allahu je prava vjera jedino – islam…”  (Ali – Imran, 19)

Stepeni vjere su: ISLAM, IMAN, IHSAN  [2]

Islam je da svjedočiš da nema istinskog božanstva dostojnog obožavanja osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, da uspostavljaš namaz, da izdvajaš zekat, da postiš ramazan i da obaviš hadždž ako si to u mogućnosti da učiniš.”.

Iman je “Da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove Poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ u odredbu (kader), dobru i lošu.”

Ihsan je da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš On tebe vidi.” 

 • Saznaj više i detaljnije  o islamu i imanu tj. o islamskim i imanskim ruknovima (šartovima) i bilo to općenito o svim  islamskim i imanskim ruknovima (šartovima) u određenim knjigama ili u zasebnim gdje se tretiraju sva pitanja detaljno i pojedinačno. Npr. jedna čitava knjiga govori o namazu ili neka druga o sudnjem danu i slično.

Treća  smjernica 

Spoznaj Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem

Naš Poslanik je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, kojeg treba da uzmemo za uzora, volimo i slijedimo. “Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik – a Allah sve dobro zna” (El-Ahzab, 40). 

 • Saznaj više i detaljnije  o životu Allahovog Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Također, saznaj i o njegovim ashabima (drugovima) Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. 

Četvrta smjernica  

Spoznaj izvore vjere islam

Dužni smo se pokoriti Gospodaru Uzvišenom Allahu, tj. slijediti Njegovu knjigu Kur’an, zatim pokoriti se Allahovom Poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem,  i slijediti njegov sunnet (hadis) a te navedene izvore nam pojašnjavaju učeni tj. islamski učenjaci.

Kaže Uzvišeni Allah:  “O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.” (En-Nisa, 59)

“O vjernici, pokoravajte se Allahu” tj. slijedite Kur’an.

“i pokoravajte se Poslaniku “ tj. slijedite sunnet (hadis). 

“i predstavnicima vašim” tj. svima nadređenima na ispravnim funkcijama, u ovome slučaju islamskim učenjacima.

 “A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku” tj. Kur’anu i sunnetu (hadisu). Ako se desi razilaženje uvijek se vraćamo Kur’anu i sunnetu (hadisu). 

ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.”  tj. neslaganje i neznanje ostavite ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet i za vas riješenje i posljedice su ljepše.   [3]

 • Slijedi Kur’an, Sunnet (hadis) a zatim Učene.  Posveti se učenju Kur’ana , čitaj hadise (Sunnet) i slušaj predavanja od učenih, čitaj islamske knjige. Radi po tome što znaš. Znanje bez praktične primjene je mrtvo a postaje živo praktikovanjem.

Zaključak: 

Suštine ove vjere jeste ono što je kazano u Islamskim smjernicama (ovih četiri)  a to jeste da je Allah naš Gospodar, da je naša vjera islam, da je naš Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. Ova tri pitanja su značajna i za dunjaluk i ahiret. 

 A nakon toga, dužni smo se pokoriti Allahu tj. slijediti Allahovu knjigu – Kur’an i dužni smo se pokoriti Allahovom  Poslaniku Muhmmedu i slijediti njegov primjer i uzeti ga za uzora, slijediti sunnet odnosno hadis a sve navedeno nam pojašnjavaju islamski učenjaci, uz poznavanje stepena vjere a to su: islam, iman i ihsan.

Sve islamske nauke su nastale i razvile se iz postojećih i navedenih izvora radi lakšeg razumjevanja vjere.

Završna riječ: 

Navedeni proces primjene smjernica može da traje i više godina. Ne očekujte rezultate preko noći i samim čitanjem ovog teksta i nemojte odmah očajavati jer proces odgoja duše je težak ali isto tako nije nemoguć. 

Ono što je bitno jeste nikada ne odustajte od odgoja duše. Kur’an je objavljivan dvadeset i tri godine, postepeno da bi odgojio ljudske duše kako bi obožavali samo Allaha. Budi ustrajan pa makar djelo bilo malo (sitno).

Priredila: Mirela Turulja – Jašarević 

Bilješke:

 1.  Vidjeti: Abdullah b. Ahmed Ali Allaf el – Gamidi, Iz kabura u Džennet ili Džehennem, Visoki saudijski komitet za pomoć BiH, Sarajevo , 2001/1442., hadis na str. 14-17 .
 2.  Vidjeti: Hadis bilježi Muslim, 8
 3.  Vidjeti: Muhammed Nesib er-Rifa’i, (sažeo tefsir), Tefsir ibn Kesir,Visoki saudijski komitet za pomoć BiH, Sarajevo, 2002.-1423. h.g